Spin Casino

Norsk rapport motsätter sig utländska aktörer

Edit Wallin | 27 Aug 2019

Norsk spellagstiftning i skottgluggenSveriges nya regelverk har som helhet varit framgångsrikt. Men att nedmontera Norges nuvarande spelmonopol genom att tillåta utländska aktörer på marknaden, kan leda till ökat spelmissbruk och minskade medel till socialt välgörande ändamål. Den här varningen ges i en rapport från en norsk forskningskonsult, Oslo Economics, som baseras på en nyligen genomförd studie i ämnet.

Rapporten från Oslo Economics har beställts av Norges idrottsförbund samt Extrastiftelsen Heal and Rehabilitation, vinstförvaltare för Norsk Tipping, en av de statsägda operatörerna. Enligt rapporten är det tveksamt om det överhuvudtaget finns några potentiella fördelar med att öppna upp för utländska aktörer på den norska spelmarknaden.

Minskade medel till sociala ändamål

I dagsläget tillåts bara två aktörer, bägge statsägda, tillhandahålla och marknadsföra speltjänster på en norska spelmarknaden. Dessa är Norsk Tipping, med tillstånd för casino- och lotteribaserade spel, och Norsk Rikstoto, som erbjuder spel på hästar. Tillsammans, ligger dessa operatörer bakom en stor andel av de medel som samlas in till samhällsnyttiga företag inom sport, sjukvård, forskning, humanitärt arbete, och kultur i Norge. Förra året uppgick dessa medel till 5,5 miljarder norska kronor.

Tidigare undersökningar, bland annat från Menon Economics, har visat att om marknaden öppnas för utländska aktörer, kan ett land få in ännu mer medel till välgörande ändamål. Detta tack vare skatter som avsevärt kan öka de statliga intäkterna. De som förespråkar detta bedömer att den samlade omsättningen hos olicensierade utländska aktörer som vänder sig till norska spelare, uppgår till omkring två miljarder norska kronor. Man menar att vinsterna från dessa operatörer, om de kunde beskattas, skulle bidra mycket till de totala statsintäkterna från spel (2017 uppskattades dessa till 10,5 miljarder norska kronor). En annan studie från managementkonsulten, Rambøll, drog å sin sida däremot slutsatsen att landets nettointäkter knappast skulle påverkas av sådana regelförändringar.

Oslo Economics stödjer inte någon av dessa hypoteser, utan menar att forskarna i studierna dragit slutsatser utifrån osäkra antaganden. Rapporten pekar särskilt på svårigheterna att med någon säkerhet kunna uppskatta omfattningen av den utländska marknaden. Man kan därför inte heller göra några säkra uppskattningar av potentiella skatteintäkter.

Oslo Economics rapport säger vidare att spelarflykten till utländska operatörer kan komma att minska Norsk Tippings intäkter och därmed också deras bidrag till sociala ändamål. Ett ökat marknadsföringsbehov skulle ytterligare minska operatörens vinstmarginaler.

Mot bakgrund av höga skatter på minst 20 % och ett strikt regelverk ifrågasätter man också i vilken utsträckning en licensieringsmodell skulle locka utländska operatörer att ge sig in på den legala marknaden.

 Varning för ökade risker

Än mer alarmerande i Oslo Economics rapport, är varningen för ökade problem med spelmissbruk om marknaden öppnas för utländska aktörer, då detta skulle leda till ett större utbud av lotteribaserade produkter.

Rapportens slutsats är att en licensmodell skulle ge en avsevärd risk för ökat spelmissbruk samt minskade medel till socialt ansvarstagande. Mot bakgrund av det nuvarande systemets effektivitet menar man därför att det är osannolikt att man kommer att genomföra en sådan riskabel förändring i Norge.